Ukrepi za podporo materinstvu so danes številni in zajemajo razne oblike pomoči, od državnih nadomestil za obvezni porodniški oziroma starševski dopust do raznih bonusov, ki jih je zakonodajalec uvedel v prejšnjih mesecih.

OBVEZNI PORODNIŠKI DOPUST

Kdo je upravičen:

Zaposlene delavke
Samozaposlene delavke
Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS

Pravice:

Zaposlene delavke

 • Porodniški dopust s prepovedjo opravljanja dela
 • 80 % dnevne plače, izračunane na osnovi zadnje plače pred nastopom porodniškega dopusta.

Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo vsaj 15 dni pred predvidenim nastopom porodniškega dopusta, to je dva meseca pred predvidenim datumom poroda.

Samozaposlene delavke

 • 
Porodniški dopust 2 meseca pred dejanskim datumom poroda in 3 meseci po njem.
 • 80 % dnevne plače, ki se vsako leto določi z zakonom glede na vrsto samozaposlitve.

Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo po porodu ali vsekakor najpozneje v roku enega leta po treh mesecih od datuma poroda.

Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS

 • 
Prida jim enako dolg porodniški dopust kot zaposlenim delavkam.
 • Med porodniškim (ali očetovskim) dopustom pripada delavki (oz. delavcu) nadomestilo v višini 80 % povprečne skupne dnevne plače, izračunane na osnovi zadnje plače pred nastopom dopusta.

Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo po porodu ali vsekakor najpozneje v roku enega leta po treh mesecih od datuma poroda.

NADOMESTILO ZA STARŠEVSKI DOPUST
(NEOBVEZNI PORODNIŠKI DOPUST)

Kdo je upravičen:
Zaposlene delavke
Samozaposlene delavke
Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS.

Pravice:

Zaposlene delavke

 • Pripada jim 180 dni, ki jih lahko izrabijo v strnjenem nizu ali po dnevih do dopolnitve šestega leta (starosti) otroka, oziroma do dopolnitve osmega leta, če je osebni dohodek nižji od 2,5-kratnika minimalne pokojnine (približno 1.250 evrov bruto mesečno), ali do dopolnitve dvanajstega leta, če je otrok hudo fizično ali psihično prizadet (skladno s tretjim odstavkom 3. člena zakona št. 104/1992).

Z zakonsko uredbo št. 80/2015 se je rok za predhodno obvestilo o uveljavljanju pravice do dopusta skrajšal na 5 dni. Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo.

Samozaposlene delavke

 • Pripadajo jim 3 meseci dopusta, ki jih lahko izrabijo v strnjenem nizu ali po dnevih do enega leta starosti otroka. Med starševskim dopustom velja za samozaposlene prepoved opravljanja dela.
 • Nadomestilo znaša 30 % predvidenega standardnega plačila za leto nastopa starševskega dopusta. Poleg tega samozaposlenim med starševskim dopustom ni potrebno plačevati prispevkov.

Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo najpozneje do enega leta otroka.

Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS • Pripadajo jim 3 meseci dopusta, ki jih lahko izrabijo/koristijo v strnjenem nizu ali po dnevih do enega leta starosti otroka.
 • Pripada jim nadomestilo v višini 30 % povprečnega skupnega plačila, izračunanega na podlagi zadnjih 12 mesecev.

Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo najpozneje do enega leta otroka.

Otroški dodatek/bonus bebè

Ukrepi za podporo materinstvu so danes številni in zajemajo razne oblike pomoči, od državnih nadomestil za obvezni porodniški oziroma starševski dopust do raznih bonusov, ki jih je zakonodajalec uvedel v prejšnjih mesecih.

 

OBVEZNI PORODNIŠKI DOPUST

Kdo je upravičen:

Zaposlene delavke
Samozaposlene delavke
Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS

Pravice:

Zaposlene delavke

 • Porodniški dopust s prepovedjo opravljanja dela
 • 80 % dnevne plače, izračunane na osnovi zadnje plače pred nastopom porodniškega dopusta.

Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo vsaj 15 dni pred predvidenim nastopom porodniškega dopusta, to je dva meseca pred predvidenim datumom poroda. Samozaposlene delavke

 • 
Porodniški dopust 2 meseca pred dejanskim datumom poroda in 3 meseci po njem.


 • 80 % dnevne plače, ki se vsako leto določi z zakonom glede na vrsto samozaposlitve.

Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo po porodu ali vsekakor najpozneje v roku enega leta po treh mesecih od datuma poroda.

Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS

 • 
Prida jim enako dolg porodniški dopust kot zaposlenim delavkam.
 • Med porodniškim (ali očetovskim) dopustom pripada delavki (oz. delavcu) nadomestilo v višini 80 % povprečne skupne dnevne plače, izračunane na osnovi zadnje plače pred nastopom dopusta.Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo po porodu ali vsekakor najpozneje v roku enega leta po treh mesecih od datuma poroda.

NADOMESTILO ZA STARŠEVSKI DOPUST
(NEOBVEZNI PORODNIŠKI DOPUST)

Kdo je upravičen:
Zaposlene delavke
Samozaposlene delavke
Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS.

Pravice:

Zaposlene delavke

 • Pripada jim 180 dni, ki jih lahko izrabijo v strnjenem nizu ali po dnevih do dopolnitve šestega leta (starosti) otroka, oziroma do dopolnitve osmega leta, če je osebni dohodek nižji od 2,5-kratnika minimalne pokojnine (približno 1.250 evrov bruto mesečno), ali do dopolnitve dvanajstega leta, če je otrok hudo fizično ali psihično prizadet (skladno s tretjim odstavkom 3. člena zakona št. 104/1992).

Z zakonsko uredbo št. 80/2015 se je rok za predhodno obvestilo o uveljavljanju pravice do dopusta skrajšal na 5 dni. Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo.

Samozaposlene delavke

 • Pripadajo jim 3 meseci dopusta, ki jih lahko izrabijo v strnjenem nizu ali po dnevih do enega leta starosti otroka. Med starševskim dopustom velja za samozaposlene prepoved opravljanja dela.
 • Nadomestilo znaša 30 % predvidenega standardnega plačila za leto nastopa starševskega dopusta. Poleg tega samozaposlenim med starševskim dopustom ni potrebno plačevati prispevkov.


Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo najpozneje do enega leta otroka.

Delavke, vpisane v ločeni podsklad zavoda INPS • Pripadajo jim 3 meseci dopusta, ki jih lahko izrabijo/koristijo v strnjenem nizu ali po dnevih do enega leta starosti otroka.
 • Pripada jim nadomestilo v višini 30 % povprečnega skupnega plačila, izračunanega na podlagi zadnjih 12 mesecev.

Vloga se pri zavodu INPS vloži elektronsko prek patronata ali z osebno PIN kodo najpozneje do enega leta otroka.

Kuponi za varstvo otroka ali dodatek

Zakon št. 92 z dne 28. junija 2012 je za obdobje 2013-2015 poskusno uvedel možnost, da zaposlena mati po izteku porodniškega dopusta in najkasneje v 11 mesecih, ki mu sledijo, namesto starševskega dopusta zaprosi za kupone za nakup storitve varstva otroka ali za dodatek za plačilo stroškov javnih storitev varstva otrok ali pooblaščenih zasebnih jasli za obdobje največ šestih mesecev.

Kdo je upravičen:

 • zaposlene delavke, ki so upravičene do koriščenja starševskega dopusta, javne uslužbenke;
 • samozaposlene delavke ali podjetnice;
 • delavke, vpisane v ločeni podsklad iz 26. odstavka 2. člena zakona št. 335 z dne 8. avgusta 1995.

Privice:
dodatek v znesku do največ 600,00 evrov mesečno, ki se izplačuje za obdobje do največ šestih mesecev;
dodatek znaša največ 600,00 evrov mesečno;
dodatek v znesku do največ 600,00 evrov mesečno, ki se izplačuje za obdobje do največ šestih mesecev.

Dodatek za nakup kuponov za varstvo otroka:
Če zaposlena mati zaprosi za dodatek za nakup storitev za varstvo otroka, ji bo zavod INPS za vsak mesec starševskega dopusta, ki se mu je zaposlena mati odpovedala, izplačal 600,00 evrov v obliki kuponov.

Dodatek za plačilo javnih storitev varstva otrok in pooblaščenih zasebnih jasli:
Dodatek za koriščenje javnih storitev varstva otrok ali storitev pooblaščenih zasebnih jasli bo zavod INPS izplačeval neposredno ustanovi, ki jo je izbrala mati delavka, po tem, ko izbrana ustanova predloži dokumentacijo, ki izkazuje dejansko koriščenje storitve varstva. Dodatek se izplačuje do zneska v višini 600,00 evrov mesečno za vsak mesec starševskega dopusta, ki se mu delavka odpove.

Zahtevek posredujete z elektronsko vlogo prek Patronata ali z osebno Pin kodo.

Pozor: INPS ne izdaja več kuponov v papirnati obliki, zato je za elektronsko oddajo vloge potrebno pridobiti PIN kodo, tudi v primeru, da ste vlogo oddali prek patronata. Prijavite se lahko tudi z nacionalno storitveno izkaznico (CNS) ali prek Javnega sistema digitalne identitete (Spid) (glej okrožnico zavoda Inps št. 75/2016).

Bonus za otroške jasli

Od 17. julija 2017 dalje je mogoče vložiti zahtevek za uveljavitev pravice do OLAJŠAV ZA OBISKOVANJE JAVNIH IN ZASEBNIH OTROŠKIH JASLI. Gre za t.i. bonus za otroške jasli.

Kdo je upravičen:
Bonus pripada staršem otrok, rojenih ali posvojenih od 1. januarja 2016 dalje, ki imajo stalno prebivališče v Italiji in ki so italijanski ali tuji državljani z dovoljenjem za prebivanje rezidenta za daljši čas ali z enim od veljavnih dovoljenj za prebivanje družinskih članov državljana Evropske unije. Tuji državljani s statusom političnega begunca in statusom subsidiarne zaščite se obravnavajo enako kot italijanski državljani.
Dohodkovnih omejitev ni.
Bonus velja za otroke, rojene ali posvojene od 1. januarja 2016 dalje, in se lahko uveljavlja največ tri leta zapored.Višina pomoči:
Pomoč znaša 1.000 evrov letno in velja za plačilo javnih ali zasebnih otroških jasli oziroma za kritje stroškov pomoči na domu za otroke do t BONUS ZA OTROŠKE JASLI 2017 retjega leta starosti s hudimi kroničnimi boleznimi.

Vloga se v elektronski obliki odda pri zavodu INPS prek patronata ali z osebno PIN kodo.
Za celoletno obiskovanje jasli znaša bonus do 1.000 evrov, za krajša obdobja pa se znesek sorazmerno zniža.Bonus za bodoče mamice

Do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka so upravičene nosečnice in porodnice ob nastanku enega od naslednjih dogodkov po 1. januarju 2017.

Kdo je upravičen:

 • opolnitev sedmega meseca nosečnosti;
 • porod, tudi pred začetkom osmega meseca nosečnosti;
 • notranja ali meddržavna posvojitev mladoletnika na podlagi pravnomočne sodbe skladno z zakonom št. 184 z dne 4. maja 1983;
 • notranje rejništvo z namenom posvojitve na podlagi odredbe sodišča iz šestega odstavka 22. člena zakona št.184/1983 ali mednarodno rejništvo z namenom posvojitve iz 34. člena zakona št. 184/1983.

Prosilke morajo imeti stalno prebivališče v Italiji ali pa morajo biti italijanske oziroma evropske državljanke.

Višina pomoči:

Bonus za bodoče mamice znaša 800 evrov in se izplača v enkratnem znesku ob vsakem od navedenih dogodkov.Zahtevek za bonus se pri zavodu INPS vloži v elektronski obliki prek patronata ali z osebno PIN kodo po dopolnitvi sedmega meseca nosečnosti ali vsekakor najpozneje v roku enega leta od rojstva oziroma posvojitve ali prihoda rejenca v rejniško družino.

Klic

Če se želite naročiti na posvet, nas pokličite od 9.00 do 12.00 ure na številko:

Trst 040 362901

Videm 0432 520561

Pordenone 0434 360267

Izpolnete spodnji obrazec

7 + 5 =

Share This